انرژی شمال آمارد
مازندران آمل خیابان هراز بعد از آفتاب ۸۴ مجتمع اداری پانی طبقه ۴ واحد ۱۱
01144232065
01144232064
09121490621
info@energyshomal.ir

درباره انرژی شمال

شرکت تعاونی تهیه و توزیع فرآوردهای نفتی انرژی شمال آمارد. 

شرح وظیفه :
توزیع فرآوردهای نفتی بین جایگاهداران عضو شرکت تعاونی