انرژی شمال آمارد
مازندران آمل بلوار منفرد نیاکی.انتهای امیر 7 قبل از زیرگذر سمت چپ.ساختمان انرژی شمال
01143270264
01143272261
09121490621
info@energyshomal.ir

درباره انرژی شمال

شرکت تعاونی تهیه و توزیع فرآوردهای نفتی انرژی شمال آمارد. 

شرح وظیفه :
توزیع فرآوردهای نفتی بین جایگاهداران عضو شرکت تعاونی